Annelies Freriks

PUBLICATIES

 • Co-auteur van de uitgave ‘Hoofdlijnen milieubestuursrecht’ van Bju
 • Co-auteur van de uitgave ‘EG-recht en de praktijk van het waterbeheer’ van STOWA
 • Co-auteur van de uitgave ‘Natuurbeschermingsrecht’ van Sdu
 • Co-auteur van het VMR preadvies ‘Milieubescherming in het omgevingsplan’
 • Co-auteur van het rapport ‘The Legal Instruments for the control of emissions of medicines for human and veterinary use’
 • Auteur van de bijdrage ‘Effecten van volksgezondheidsbeleid op natuur en biodiversiteit: bewustwording noodzakelijk’ in een uitgave van de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg
 • Co-auteur van het rapport ‘Natura 2000 in Nederland. Juridische ruimte, natuurdoelen en beheerplanprocessen’ van PBL
 • Co-auteur van het rapport ‘Zover het eigen instrumentarium reikt – Een onderzoek naar de positie van de provincie Noord-Brabant en de Noord-Brabantse waterschappen bij de realisatie van Kaderrichtlijn Waterdoelstellingen, met bijzondere aandacht voor de Omgevingswet’.
 • Co-auteur van de bijdrage ‘Aanpak historische en nieuwe verontreiniging van grondwater onder de omgevingswet’.
 • Co-auteur van de bijdrage ‘De effecten van het Wezer-arrest op de bescherming van drinkwaterbronnen en de drinkwatervoorziening’.
 • Co-auteur van de bijdrage ‘Europees milieurecht en decentrale overheden’ in de VNG-Praktijkcahiers van Sdu
 • Co-auteur van de bijdrage ‘Programmatische aanpak stikstof en programmatische aanpak water – van tweeën een?’
 • Co-auteur van de bijdrage ‘De juiste weg: projectbesluitvorming in het overstromingsrisicobeheer’.
 • Auteur van de bijdrage ‘Private handhaving’ in de VAR-preadviezen 140 ‘Privaat bestuur’ van Bju
 • Auteur van diverse artikelen in onder andere het Journaal Flora en fauna, het Tijdschrift voor Natuurbeschermingsrecht, het tijdschrift Agrarisch Recht, TvO, TGMA en CML.

Voor meer informatie over deze en andere publicaties kunt u contact met ons opnemen. Bekijk hier de nevenfuncties.